f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
121 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0102 ตอน สองพี่น้อง - มะขามล้ม ระหว่าง กม.16+272 - กม.25+718 ปริมาณงาน 4 แห่ง 24/04/2562 379,848.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
122 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.12+000 - กม.12+200 ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/04/2562 189,924.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
123 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ในทางหลวงหมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.17+200 - กม.17+640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/04/2562 3,703,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
124 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ระหว่าง กม.36+370 - กม.36+583 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2562 119,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
125 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ด้วยหมุดสะท้อนแสง 360 องศา ปริมาณงาน 4 แห่ง (997 อัน) สาย 3086 ระหว่าง กม.88+000 - กม.98+596,สาย 3306 ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+804, สาย 3356 ระหว่าง กม.14+035 - กม.16+825,สาย 3443 ระหว่าง กม.19+150 - กม.26+665 เป็นแห่งๆ 21/03/2562 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
126 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.10+640 - กม.14+990 ปริมาณงาน 5 แห่ง 04/03/2562 412,848.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
127 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 3472 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - ตลุงเหนือ ระหว่าง กม.8+390 - กม.8+555 ปริมาณงาน 2 แห่ง 01/03/2562 189,924.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
128 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ระหว่าง กม.80+535 - กม.80+745 ปริมาณงาน 4 แห่ง 28/02/2562 255,924.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
129 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3488 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข์ ระหว่าง กม.17+470 - กม.17+485 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2562 250,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
130 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ที่ กม.7+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1 ต้น) 25/02/2562 36,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
131 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3351 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางแม่หม้าย - บางน้อยใน ระหว่าง กม.34+360 - กม.35+135 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/02/2562 4,750,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
132 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ขายทอดตลาดพัสดุเงินทุนหมุนเวียนชำรุด 06/02/2562 558.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
133 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1,174 ต้น 15/02/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
134 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. CLASS II ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม.3+200 - กม.3+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2562 275,536.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
135 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการจัดซื้อวัสดุเพื่อปะซ่อมผิวทางและขุดลอกทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3351 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางแม่หม้าย - บางน้อยใน ระหว่าง กม.34+340 - กม.34+640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2562 90,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 121 ถึง 135 จาก 146 รายการ