f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
หมวดทางหลวงเลาขวัญ
ลงวันที่ 01/11/2561

สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ตั้ง ได้รับการอุทิศจาก นายบำรุง เทพเทียน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2531 เป็น นส.3ก เลขที่ 1647

มีเนื้อที่ 10 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลเลาขวัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนหนองปรือ - สระกระโจม กม.31+692 ด้านขวาทาง

หมวดทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ตอน กม.-กม. ระยะทาง WORK LOAD
จริง ต่อ 2 ช่อง
เลาขวัญ30860202 ปลักประดู่ - ด่านช้าง 81+557 - 108+278 26.721 26.721 94.555
33060100 หนองปรือ - สระกระโจม 0+000 - 56+045 56.045 61.013 165.815
33900100 หนองรี - บ่อยาง 0+000 - 37+173 37.173 37.283 101.694
34880100 หนองโสน - หนองมะสังข์ 0+000 - 25+700 25.700 25.700 75.729
รวม 145.639 150.717 437.793

'