f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ประวัติและที่ตั้ง
ลงวันที่ 31/10/2561

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

เนื่องจากเส้นทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงในจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมดูแล การบำรุงรักษาทางหลวงเป็นไปอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและเหมาะสม กรมทางหลวงจึงได้มีคำสั่งที่ จ.1.9/4/2531 สั่ง ณ วันที่ 19  เมษายน พ.ศ.2531 ให้ตั้งแขวงการทางอู่ทองซึ่งนับเป็นแขวงการทางลำดับที่  77 สังกัดสำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ กม.49+000 ทางหลวงหมายเลข 324 ตอน ตลาดเขต - จรเข้สามพัน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่ทั้งสิ้น 72 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา

               ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/7/2537 สั่ง ณ วันที่ 26 กันยายน 2537 ได้เปลี่ยนชื่อแขวงการทางอู่ทอง เป็นแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)  และตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/9/2547 สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2547 ได้เปลี่ยนชื่อแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) เป็นแขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี (ที่ 2) สังกัด สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี) ปัจจุบันได้มีคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/7/2558 สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เปลี่ยนชื่อเป็นแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

 
ที่ รายชื่อ ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
1 นายประสงค์  ตันมณีวัฒนา 1  พฤษภาคม  2531  15  ตุลาคม  2535
2 นายธงชัย  ศรีดามา 16  ตุลาคม  2535  30  กันยายน  2538
3 นายชัยเดช  ข่าทิพย์พาที 1  ตุลาคม  2538  9  ธันวาคม  2541
4 นายเจน  จิตธนโชติ 10  ธันวาคม  2541  14  ธันวาคม  2544
5 นายบรรจง  หนูบรรจง 15  ธันวาคม  2544  7  สิงหาคม  2548
6 นายสมชาย  ชอบทำดี 8  สิงหาคม  2548  30  กันยายน 2551
7 นายเทอดไทย  วิวิธวร 14 พฤศจิกายน 2551  30  กันยายน 2552
8 นายสมนึก   พันธุ์อายุวัฒนะ 1 ตุลาคม 2552 23 พฤศจิกายน 2553
9 นายยุทธศักดิ์  ศรีงามเมือง 24 พฤศจิกายน 2553 2 ตุลาคม 2560
10 นายราชศักดิ์  สุทธินวล 2 ตุลาคม 2560 2 ธันวาคม 2562
  11                   นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี                          2 ธันวาคม 2562                        ปัจจุบัน
                                       

 


 


'