f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตลาดใหม่ - ตลุงเหนือ ที่ กม.17+366 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/08/2562 476,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 6 ที่ กม.25+571 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/08/2562 476,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตลุงเหนือ - เขาวัง ที่ กม.39+805 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/08/2562 476,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม.30+515 - กม.30+800 ปริมาณงาน 2,525 ตร.ม. 08/08/2562 416,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ในทาหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0202 ตอน ทุ่งคอก - วังขอน ระหว่าง กม.59+230 - กม.59+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/08/2562 273,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบ่อพลอย ในทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ที่ กม.41+305 (ด้านขวาทาง) ตามแบบมาตรฐานหมวดการทาง (ชนิดฐานรากแผ่) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง 05/08/2562 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ระหว่าง กม.37+727 - กม.38+146 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/07/2562 1,444,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 01/07/2562 31,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกิ่งไม้ออก ทางหลวงฯ 333 ,ทางหลวงฯ 3440 ,ทางหลวงฯ 3443 , ทางหลวงฯ 3260,ทางหลวงฯ 3351,ทางหลวงฯ 3086,ทางหลวงฯ 3358 ปริมาณงานรวม 993,000 ตร.ม. 19/06/2562 496,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้บริเวณร่องกลางถนนและไหล่ทาง ปริมาณงานรวม 1,386 ต้น ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง กม.28+441 - กม.48+841 (เป็นแห่งๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอน สองพี่น้อง - มะขามล้ม ระหว่าง กม.11+017 - กม.31+856 (เป็นแห่งๆ) 13/06/2562 443,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง กม.29+500 - กม.29+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/06/2562 87,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำงานซ่อมผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3472 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - ตลุงเหนือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+070 ปริมาณงาน 546 ตร.ม. 18/06/2562 955,876.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0102 ตอน สองพี่น้อง -มะขามล้ม ที่ กม.16+272 LT.,กม.16+362 RT.,กม.16+500 RT.,กม.25+621 LT.,กม.25+716 RT. และ กม.25+941 , ทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน 15/05/2562 420,924.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการซ่อมแซมคานเหล็กจำกัดความสูง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ที่ กม.29+500 ปริมาณงาน 1 อัน 14/05/2562 12,285.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตลาดใหม่ - ตลุงเหนือ ระหว่าง กม.18+400 - กม.18+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/05/2562 4,617,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 146 รายการ