f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
หมวดทางหลวงบ่อพลอย
ลงวันที่ 01/11/2561

สถานที่ตั้ง

สำนักงานตั้งอยู่ที่ กม.40+748 ด้านขวาทาง ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่  ตำบลหลุมรัง  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่  80 ไร่  1 งาน

หมวดทางหลวง หมายเลขทางหลวง ตอน กม.-กม. ระยะทาง WORK LOAD
จริง ต่อ 2 ช่อง
บ่อพลอย 30860201 ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ 11+850 - 81+557 69.707 81.072 300.383
34800100 ปลักประดู่ - ถ้ำธารลอด 0+000 - 40+200 40.200 41.225 127.848
รวม 109.907 122.297 428.231

'