f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
136 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0400 ตอน หนองกระทุ่ม - พนมทวน ระหว่าง กม.95+600 - กม.96+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2562 77,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
137 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ปริมาณงาน 158.40 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 3306 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ระหว่าง กม.42+151 - กม.43+151,ทางหลวงหมายเลข 3390 ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม.36+673 - กม.37+173 และทางหลวงหมายเลข 3488 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข 15/01/2562 80,784.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
138 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0202 ตอน ทุ่งคอก - วังขอน ระหว่าง กม.67+400 - กม.69+350 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 2,880 ตร.ม. 14/01/2562 5,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
139 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ระหว่าง กม.2+740 - กม.2+980 ปริมาณงาน 2 แห่ง 10/01/2562 189,924.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
140 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ระหว่าง กม.2+740 - กม.2+980 ปริมาณงาน 2 แห่ง 10/01/2562 189,924.20 ยกเลิก เพิ่มเติม
141 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการถางป่า ในทางหลวงหมายเลข 3440 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนพรหม - ตลาดเขต ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+000 ปริมาณงาน 81,840 ตร.ม. 21/12/2561 147,312.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
142 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ในทางหลวงหมายเลข 3363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนแสลบ - ช่องด่าน ระหว่าง กม.12+070 - กม.12+643 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,895 ตร.ม. 25/12/2561 4,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
143 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.69+380 - กม.73+400 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4,119.50 ตร.ม. 04/01/2562 7,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
144 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงสองพี่น้อง ในทางหลวงหมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ที่ กม.20+531 (ด้านขวาทาง) ตามแบบมาตรฐานหมวดการทาง (ชนิดตอกเข็ม) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ปริมาณงาน 1 หลัง 21/12/2561 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
145 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งงานจ้างเหมาทำงานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง ทล. 321 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก - วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.29+650 -กม.84+200 (LT.2, RT.1) (เป็นแห่งๆ) และ ทล. 340 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง กม.28+441 - กม.40+300 และ กม.45+000 - กม.48+841 (LT.2, RT.1) (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 กิจกรรม 06/12/2561 4,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
146 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทางประเภทงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3480 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลักประดู่ - ถ้ำธารลอด ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+200 (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ระหว่าง กม.54+500 - กม.81+557 (เป็นแห่งๆ) 27/11/2561 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 136 ถึง 146 จาก 146 รายการ