f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ลงวันที่ 28/11/2561

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมทางหลวง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมทางหลวง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 88 ดาวน์โหลด

'