f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ปริมาณงานรวม 997,871 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ระหว่าง กม.12+300 - กม.44+000 (เป็นตอนๆ) ,ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ระหว่าง กม.11+850 - กม.81+557,ทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วังขอน - บ่อพลอย ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+776,ทางหลวงหมายเลข 3443 ตอน ตลาดใหม่ - ตลุงเหนือ - เขาวัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.42+897 (เป็นตอนๆ) 15/11/2562 498,935.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 07/11/2562 24,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้ ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง กม.28+441 - กม.45+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 792 ต้น 28/10/2562 253,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการถางป่า ในทางหลวงหมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 188,000 ตร.ม. 28/10/2562 338,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 02/10/2562 29,533.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 17/10/2562 24,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองวัลย์เปรียง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.9+200 - กม.9+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/09/2562 132,266.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ในทาหลวงหมายเลข 3488 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข์ ระหว่าง กม.20+200 - กม.20+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/09/2562 168,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3040 ตอนควบคุม 0200 ตอน จันทร์ลาด - พระแท่นดงรัง ที่ กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/08/2562 301,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 324 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ที่ กม.33+897 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1 ต้น) 20/08/2562 40,058.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตลาดใหม่ - ตลุงเหนือ ที่ กม.17+366 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/08/2562 476,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 6 ที่ กม.25+571 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/08/2562 476,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตลุงเหนือ - เขาวัง ที่ กม.39+805 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/08/2562 476,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม.30+515 - กม.30+800 ปริมาณงาน 2,525 ตร.ม. 08/08/2562 416,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ในทาหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0202 ตอน ทุ่งคอก - วังขอน ระหว่าง กม.59+230 - กม.59+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/08/2562 273,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 51 รายการ