f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ลงวันที่ 06/01/2564
?? ข่าวประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2(อู่ทอง)??
เรื่อง โครงการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
--------------------------------------
?? ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019)
COVID-19 ให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
?? แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2(อู่ทอง) #จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
โครงการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ของ#โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.อู่ทอง – บ.สระกระโจม ระหว่าง กม.2+450.000 – กม.17+450.000
ระยะทางประมาณ 15.000 กิโลเมตร
?? ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง
และผู้ที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทาง Inbox facebook : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่สอง อู่ทอง หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 035-552000 และ 089-9617361 นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี (ผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง))
--------------------------------------
?? ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 22 ดาวน์โหลด

'