f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.73+860 - กม.74+120 ปริมาณงาน 520 ตร.ม. 13/12/2562 สพ.2/(e-bid)/1/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
47 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.74+625 - กม.74+990 ปริมาณงาน 740 ตร.ม. 13/12/2562 สพ.2/(e-bid)/2/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
48 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 07/11/2562 สพ.2/1/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
49 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 23/09/2562 สพ.2/5/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
50 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบ่อพลอย ในทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ที่ กม.41+305 (ด้านขวาทาง) ตามแบบมาตรฐานหมวดการทาง (ชนิดฐานรากแผ่) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง 24/07/2562 สพ.2/(e-bid)/38/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
51 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ระหว่าง กม.37+727 - กม.38+146 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/07/2562 สพ.2/(e-bid)/37/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
52 จ้างเหมาทำงานซ่อมผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3472 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - ตลุงเหนือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+070 ปริมาณงาน 546 ตร.ม. 07/06/2562 สพ.2/(e-bid)/36/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
53 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตลาดใหม่ - ตลุงเหนือ ระหว่าง กม.18+400 - กม.18+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2562 สพ.2/(e-bid)/35/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
54 งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ในทางหลวงหมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.17+200 - กม.17+640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2562 สพ.2/(e-bid)/34/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
55 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3351 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางแม่หม้าย - บางน้อยใน ระหว่าง กม.34+360 - กม.35+135 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2562 สพ.2/(e-bid)/33/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
56 ขายทอดตลาดพัสดุเงินทุนหมุนเวียนชำรุด 06/02/2562 สพ.2/4/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
57 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1,174 ต้น 06/02/2562 สพ.3/(e-bid)/32/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
58 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ในทางหลวงหมายเลข 3363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนแสลบ - ช่องด่าน ระหว่าง กม.12+070 - กม.12+643 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,895 ตร.ม. 25/12/2561 สพ.2/(e-bid)/31/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
59 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.69+380 - กม.73+400 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4,119.50 ตร.ม. 12/12/2561 สพ.2/(e-bid)/29/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
60 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงสองพี่น้อง ในทางหลวงหมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ที่ กม.20+531 (ด้านขวาทาง) ตามแบบมาตรฐานหมวดการทาง (ชนิดตอกเข็ม) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ปริมาณงาน 1 หลัง 12/12/2561 สพ.2/(e-bid)/28/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 62 รายการ