f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงอู่ทอง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ปริมาณงาน 1 หลัง 24/03/2564 สพ.2/(e-bid)/19/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
2 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3488 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข์ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+250 - กม.15+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2564 สพ.2/(e-bid)/18/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0400 ตอน หนองกระทุ่ม - พนมทวน ตอน 3 ระหว่าง กม.103+650 - กม.104+135 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 11,430 ตร.ม. 30/11/2563 สพ.2/(e-bid)/16/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
4 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกระดับมาตรฐานงานทาง ในทางหลวงหมายเลข 324 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตลาดเขต - จรเข้สามพัน ระหว่าง กม.49+482 - กม.49+652 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 สพ.2/(e-bid)/15/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0400 ตอน หนองกระทุ่ม - พนมทวน ตอน 1 ระหว่าง กม.100+100 - กม.100+680 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 13,200 ตร.ม. 26/11/2563 สพ.2/(e-bid)/13/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
6 านซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสองพี่น้อง, หมวดทางหลวงอู่ทอง, หมวดทางหลวงเลาขวัญ และหมวดทางหลวงสระยายโสม ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 สพ.2/(e-bid)/14/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ตอน 1 ระหว่าง กม.37+610 - กม.37+950 ปริมาณงาน 680 ม. 26/11/2563 สพ.2/(e-bid)/12/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
8 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง), หมวดทางหลวงอู่ทอง, หมวดทางหลวงทุ่งคอก, หมวดทางหลวงสองพี่น้อง และหมวดทางหลวงเลาขวัญ ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 สพ.2/(e-bid)/11/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง Roadway Lightings 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off ในทางหลวงหมายเลข 3488 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข์ ตอน 6 ระหว่าง กม.19+275 - ก 24/11/2563 สพ.2/(e-bid)/9/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง Roadway Lightings 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off ในทางหลวงหมายเลข 3488 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข์ ตอน 7 ระหว่าง กม.12+000 - ก 24/11/2563 สพ.2/(e-bid)/10/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง Roadway Lightings 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off ในทางหลวงหมายเลข 3472 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - ตลุงเหนือ ตอน 3 ระหว่าง กม.8+895 - กม.13 24/11/2563 สพ.2/(e-bid)/8/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง Roadway Lightings 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off ในทางหลวงหมายเลข 3306 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ตอน 3 ระหว่าง กม.7+450 - กม. 23/11/2563 สพ.2/(e-bid)/7/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง Roadway Lightings 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 3 ระหว่าง กม.17+585 - กม.18 23/11/2563 สพ.2/(e-bid)/6/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง Roadway Lightings 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 1 ระหว่าง กม.19+090 - กม.20 23/11/2563 สพ.2/(e-bid)/5/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง Roadway Lightings 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 2 ระหว่าง กม.31+287 - กม.32 18/11/2563 สพ.2/(e-bid)/4/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 61 รายการ