f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ
ลงวันที่ 26/07/2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
หมวดทางหลวงพนมทวน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
เราทำความดี ด้วยหัวใจ กับหน่วยงานต่างๆ ของอำเภอพนมทวน
พัฒนาทำความสะอาด คลองจรเข้สามพัน


'