f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
ลงวันที่ 25/07/2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

หมวดทางหลวงเลาขวัญ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของอำเภอเลาขวัญ พัฒนาทำความสะอาด คลองหมื่นเทพ


'