f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ลงวันที่ 01/12/2563

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 3356 ตอน ทุ่งคอก – พระแท่นดงรัง
ระหว่าง กม.5+975 - กม.8+500 ระยะทาง 2.525 กิโลเมตร


'