f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ลงวันที่ 01/12/2563

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วังขอน - บ่อพลอย
ระหว่าง กม.15+100 - กม.16+750 และ กม.18+250 - กม.19+200 ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร


'