f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1,174 ต้น 15/02/2562 สพ.3/(e-bid)/32/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
122 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. CLASS II ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม.3+200 - กม.3+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2562 445/-/167/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
123 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการจัดซื้อวัสดุเพื่อปะซ่อมผิวทางและขุดลอกทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3351 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางแม่หม้าย - บางน้อยใน ระหว่าง กม.34+340 - กม.34+640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2562 445/-/166/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
124 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0400 ตอน หนองกระทุ่ม - พนมทวน ระหว่าง กม.95+600 - กม.96+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2562 445/-/148/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
125 จ้างเหมาทำการตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ปริมาณงาน 158.40 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 3306 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม ระหว่าง กม.42+151 - กม.43+151,ทางหลวงหมายเลข 3390 ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม.36+673 - กม.37+173 และทางหลวงหมายเลข 3488 ตอน หนองโสน - หนองมะสังข 15/01/2562 445/-/147/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
126 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0202 ตอน ทุ่งคอก - วังขอน ระหว่าง กม.67+400 - กม.69+350 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 2,880 ตร.ม. 14/01/2562 สพ.3/(e-bid)/30/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
127 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ระหว่าง กม.2+740 - กม.2+980 ปริมาณงาน 2 แห่ง 10/01/2562 445/-/146/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
128 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ระหว่าง กม.2+740 - กม.2+980 ปริมาณงาน 2 แห่ง 10/01/2562 445/-/146/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
129 งานจ้างเหมาทำการถางป่า ในทางหลวงหมายเลข 3440 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนพรหม - ตลาดเขต ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+000 ปริมาณงาน 81,840 ตร.ม. 21/12/2561 445/-/117/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
130 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.69+380 - กม.73+400 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4,119.50 ตร.ม. 04/01/2562 สพ.2/(e-bid)/29/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
131 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงสองพี่น้อง ในทางหลวงหมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ที่ กม.20+531 (ด้านขวาทาง) ตามแบบมาตรฐานหมวดการทาง (ชนิดตอกเข็ม) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ปริมาณงาน 1 หลัง 21/12/2561 สพ.2/(e-bid)/28/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
132 งงานจ้างเหมาทำงานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง ทล. 321 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก - วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.29+650 -กม.84+200 (LT.2, RT.1) (เป็นแห่งๆ) และ ทล. 340 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง กม.28+441 - กม.40+300 และ กม.45+000 - กม.48+841 (LT.2, RT.1) (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 กิจกรรม 06/12/2561 สพ.2/(e-bid)/27/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
133 งานจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทางประเภทงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3480 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลักประดู่ - ถ้ำธารลอด ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+200 (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ระหว่าง กม.54+500 - กม.81+557 (เป็นแห่งๆ) 27/11/2561 สพ.2/(e-bid)/26/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
แสดง 121 ถึง 133 จาก 133 รายการ