f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
SUPHANBURI 2 (U THONG) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาทำการถางป่า ปริมาณงานรวม 276,487 ตร.ม สาย 3260 ระหว่าง กม.16+000 – กม.26+000 (เป็นแห่งๆ) สาย 3306 ระหว่าง กม.29+000 – กม.33+000 สาย 3440 ระหว่าง กม.14+000 – กม.18+000 สาย 3363 ระหว่าง กม.0+000 – กม.28+086 (เป็นแห่งๆ) สาย 3461 ระหว่าง กม.0+000 – กม.8+726 สาย 3086 ระหว่าง กม.59+000 – กม.52+500 สาย 3387 ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+102 13/03/2563 445/-/173/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
77 งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ตอน 1 ระหว่าง กม.73+860 - กม.74+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 สพ.2/(e-bid)/6/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
78 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตลุงเหนือ - เขาวัง ระหว่าง กม.31+400 - กม.31+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 สพ.2/(e-bid)/5/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
79 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+080 ปริมาณงาน 721 ตร.ม. 27/03/2563 สพ.2/(e-bid)/4/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
80 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3387 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองวัลย์เปรียง - ทับกระดาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+080 ปริมาณงาน 723 ตร.ม. 27/03/2563 สพ.2/(e-bid)/3/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
81 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง กม.0+000 - กม.24+056 และทางหลวงหมายเลข 3358 ตอน ทุ่งคอก - เบญพาด ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+213 ปริมาณงานรวม 199,852 ตร.ม. 09/01/2563 445/-/119/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
82 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหน้งสือ 06/01/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
83 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม.31+600 - กม.31+930 ปริมาณงาน 2,900 ตร.ม. 09/12/2562 445/-/73/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
84 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไนทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ที่ กม.63+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1 ต้น) 09/12/2562 445/-/72/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
85 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.73+860 - กม.74+120 ปริมาณงาน 520 ตร.ม. 25/12/2562 สพ.2/(e-bid)/1/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
86 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.74+625 - กม.74+990 ปริมาณงาน 740 ตร.ม. 25/12/2562 สพ.2/(e-bid)/2/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
87 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ปริมาณงานรวม 997,871 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ระหว่าง กม.12+300 - กม.44+000 (เป็นตอนๆ) ,ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ระหว่าง กม.11+850 - กม.81+557,ทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วังขอน - บ่อพลอย ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+776,ทางหลวงหมายเลข 3443 ตอน ตลาดใหม่ - ตลุงเหนือ - เขาวัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.42+897 (เป็นตอนๆ) 15/11/2562 445/-/36/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
88 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้ ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง กม.28+441 - กม.45+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 792 ต้น 28/10/2562 445/-/5/2563 ลว.28 ต.ค. 62 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
89 จ้างเหมาทำการถางป่า ในทางหลวงหมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 188,000 ตร.ม. 28/10/2562 445/-/4/2563 ลว.28 ต.ค. 62 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
90 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 02/10/2562 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 133 รายการ